Settings
  • Colors
  • Other
1.3
1.6
16px
10px
6px
settings close

Generador de RUT

Genera una lista de rut o valida el dígito verificador de un rut.
Número Inicial (RUT sin dígito verifcador)
Cantidad de ruts a generar (máx 50)
(para calcular el DV de un solo rut, ingrese 1)